Általános Szerződési Feltételek - Segítőháló

Általános Szerződési Feltételek

SEGÍTŐHÁLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. Bevezető

A segitohalo.hu weboldalt azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsen eligazodni a különböző mentális segítő és fejlesztő szakemberek és szervezetek tevékenységének világában. A segítők és a szervezetek bemutatkozása, tevékenységeik, önfejlesztő képzéseik, workshopjaik ismertetése segítséget nyújthat a jelenlegi élethelyzeted szerint, a számodra legmegfelelőbb szakember kiválasztásában, ezáltal önismereted mélyítésében, céljaid megvalósulásában, jólléted kiteljesedésében.

A segítők oldalain és a szakmák szerinti keresőnél találsz információt a végzettségek mibenlétéről és ahol lehet, a kompetenciahatárokról is. Kérünk, hogy ezt kellő tudatossággal olvasd és használd, amikor segítő szakembert választasz magadnak! Mi csak információval segítünk, de a választás a Tiéd.

Az oldalon hirdetett programjaink nagy része nem minősül gyógyító eljárásnak (nem orvosi vagy pszichoterápiás beavatkozás és nem alternatív / komplementer gyógymód), csupán tájékoztató, tanácsadó, ismeretterjesztő, és önismereti jellegű, ezért nem pótolják vagy helyettesítik az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, kivizsgálást és kezelést, pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok fennállása esetén az orvosi vagy pszichoterápiás ellátás igénybevételét.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 103. §-a szerint a pszichoterápia többféle módszeren alapuló, tudományosan megalapozott, a pszichés és pszichoszomatikus zavarok esetén alkalmazott, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott időtartamú ülésben történő terápiás eljárás, amelyet a pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy klinikai szakpszichológus végezhet önállóan. Az nem-konvencionális gyógyító és életminőségjavító eljárások célja az egészségi állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése, valamint az egészséget veszélyeztető, illetve károsító tényezőkkel szembeni védekezés lehetővé tétele, ilyen tevékenységet végeznek a természetgyógyászok. Nem gyógyítói, hanem tanácsadói minőségben tudnak segíteni az aktuális élethelyzetedben azok a segítőink, akik az előző két kategóriába nem sorolhatóak. Ezen segítők is jellemzően sokoldalúan képzettek és sokéves tapasztalattal rendelkeznek.

Kérünk, hogy az állapotodnak megfelelő szakembert válaszd, például kóros, hosszú ideje fennálló, eddig is pszichoterápiával kezelt állapot esetén csak kiegészítésként válassz nem-konvencionális segítőt! A Segítőháló oldalon közzétett segítők által kifejtett tevékenységért a weboldal üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli.

 

II. Alapfogalmak

 1. Weboldal: a segítohalo.hu weboldal, a különböző területen tevékenykedő segítő és fejlesztő szakemberek és szervezetek bemutatását célzó platform.
 2. Üzemeltető: a Webkontakt Internet Studio Kft.(székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 27., Adószám: 12566882-2-42, cj.: 01-09-692904) mint a segitohalo.hu weboldal és kapcsolódó facebook oldal, facebook csoport, telefonos applikációk Üzemeltetője, a Szolgáltatást biztosító vállalkozó. Kapcsolat, elérhetőség, ügyfélszolgálat itt.
 3. Segítő: mentális tanácsadó és fejlesztő szakember és szervezet.
 4. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalt látogatja.
 5. Szolgáltatás: a Segítők egyéni és csoportos programja, eseménye, telefonos, online vagy személyes konzultációja.
 6. Termék: a Segítők által közzétett és a weboldalon keresztül megvásárolható vagy ingyenesen letölthető online kurzus, letölthető képi vagy hanganyag, egyéb letölthető tartalom.
 7. Ügyfél: az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy Felhasználó, aki a Weboldalon keresztül ingyenes vagy visszterhesen Szolgáltatást vesz igénybe vagy Terméket vásárol.

 

III. A szerződés létrejötte, a szerződés tárgya

 1. A hatályos jogszabályoknak és a meghirdetettnek megfelelő Szolgáltatás nyújtása és Termék rendelkezésre bocsátása a Segítő kötelezettsége, azokért Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.
 2. Ügyfél és Felhasználó a Weboldal látogatásával illetve a Weboldalon történő vásárlással elfogadja a Jelen ÁSZF rendelkezéseit és adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárul.
 3. Ügyfél regisztrációval és alkalmi jelleggel, regisztráció nélkül is igénybe veheti a Weboldal szolgáltatását. Ügyfél megadott adatainak valódiságáért kizárólagos felelősséggel tartozik, az adataiban történő változások alapján köteles regisztrációját módosítani. Ügyfél regisztrációját bármikor töröltetheti. A törölt regisztráció vissza nem állítható.
 4. Üzemeltető nem köt szerződést kiskorúakkal, cselekvőképességében korlátozott személlyel. A felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú és teljesen cselekvőképes.
 5. Üzemeltető és Ügyfél között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, az elektronikus szerződésnek minősül.
 6. Üzemeltető biztosítja Ügyfél részére a Weboldalon a Segítőkkel történő időpontfoglalást illetve a Segítők Termékeinek megvásárlását, Szolgáltatásainak igénybe vételét. Üzemeltetőt a Segítők szolgáltatásaival, közzétett tartalmaival, termékeivel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli, reklamáció, kárigény stb. teljesítésére kizárólag Segítő köteles.
 7. Üzemeltetőt a Segítő által a Weboldalon történő közzététel céljából rendelkezésre bocsátott információ, adat, tartalom, program, szolgáltatás, termék tekintetében semmilyen felelősség nem terheli. Üzemeltető a mindenkori moderálás jogát fenntartja.
 8. Ügyfél a Szolgáltatás vagy Termék Honlapon megjelenített ellenértékét közvetlenül Üzemeltető részére fizeti meg, mellyel Üzemeltető Segítő felé elszámol.
 9. A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó, kommentek, stb.) kapcsolatos problémák az ügyfélszolgálatnak jelezhetők, a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül.
 10. A Weboldal működtetése során történő adatkezelésről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztatóban található.
 11. Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül a Segítők által magukról nyilvánosságra hozni kívánt adatokat és információkat jeleníti meg a Segítők adatlapjain. Az Üzemeltető az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért, továbbá a szakember eljárásáért, és/vagy az általa okozott károkért felelősséget nem vállal.
 12. A Weboldalon megjelölt hirdetések is találhatóak. Az egyéb, nem hirdetésnek minősülő tartalom a szerző szubjektív véleményét tükrözi.
 13. A Weboldalon feltüntetett valamely Szolgáltatás vagy Termék akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkező esetben annak igénybe vételéért az ott feltüntetett bruttó ellenértéket kell megfizetni. Segítők és Üzemeltető az árváltoztatás jogát fenntartják. Az árváltozások a Weboldalon történő megjelenéssel lépnek életbe.

 

IV. Jogok és kötelezettségek

 1. Üzemeltető köteles a Weboldalt folyamatosan, a Felhasználók és Ügyfelek számára elérhető módon működtetni — a szükséges frissítések és karbantartások idejétől eltekintve.
 2. Üzemeltető köteles a tudomására jutott adatokat a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kezelni.
 3. Üzemeltető alvállalkozó és egyéb közreműködő igénybevételére jogosult.
 4. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 5. Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében, Üzemeltetőnek nem felróható okból keletkezik.
 7. Üzemeltető törekszik a Weboldal folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Weboldal üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.
 8. Üzemeltetőt nem terheli felelősség a szolgáltatással összefüggésben Felhasználó, Ügyfél vagy Segítő oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett azon károkért, amelyek a Felhasználó oldalán merülnek fel.
 9. Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, az Ügyfél, a Segítő, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 10. Felhasználót és Ügyfelet teljes körű felelősség terheli az Üzemeltető Weboldalának használat során kifejtett mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. Felhasználó és Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltető ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó Felhasználói oldalon történő tárolásából, illetőleg a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért Üzemeltető nem felel.
 11. Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén Üzemeltető a Felhasználót a Weboldalon történő közzététele útján értesíti. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Weboldalon keresztül Szolgáltatást vesz igénybe vagy Terméket rendel, az a módosítás elfogadásának minősül.
 12. Üzemeltető ezúton tájékoztatja Felhasználóit, Ügyfeleit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve a jogszabályban előírt kötelezettségeket.
 13. Üzemeltető jogosult a Weboldalon keresztül hozzáfért deperszonalizált adatokból — a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény betartásával — statisztikát készíteni, azt a Weboldal működése során felhasználni, valamint a Weboldalt és kapcsolódó applikációkat fejlesztő harmadik féllel megosztani.
 14. Üzemeltető az elmaradt-meghiúsult Szolgáltatásokkal és Termékekkel kapcsolatosan semminemű felelősséget nem vállal.
 15. Amennyiben a jövőben Üzemeltető a Jelen szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket más jogi személyre ruházza át — a Jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek megszakítás nélküli teljesítésével —, úgy a Jelen ÁSZF változatlan tartalommal fennmarad.
 16. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 17. Üzemeltető a Weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt. Ezen túl a Weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a Weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás — beleértve a Weboldal bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is — az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött.
 18. Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal.

 

V. Hozzászólások, értékelések

 1. Ügyfél a Segítőkről nyilvános, bárki által megtekinthető értékeléseket helyezhet el, melyekre a Segítő válaszüzenetben reagálhat. A regisztrációval a Segítő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az értékelések tartalmazhatnak elmarasztaló véleményt, kritikát és szolgáltatásának elégtelenségét visszajelző minősítést. Ugyanakkor kifejezetten negatív értékelés teljesen anonim módon nem tehető.
 2. Üzemeltető az obszcén, megfogalmazásában indokolatlanul bántó értékeléseket törli. Amennyiben a Segítőnek a vélemény kapcsán bármilyen más igénye merül fel, azt kizárólag az értékelővel szemben érvényesítheti.

 

VI. Panaszkezelés

 1. Amennyiben az Ügyfélnek panasza van, azt Üzemeltető ügyfélszolgálatán írásban tudja bejelenteni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A panaszt Üzemeltető a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és Ügyfélnek megküldeni.

 

VII. Szolgáltatás elmaradása

 1. Amennyiben Segítő által meghirdetett és a Weboldalon keresztül értékesített Szolgáltatás vagy Termék (pld. esemény, program, konzultáció) elmarad, úgy Segítő köteles a már beregisztrált és díjat fizetett Ügyfeleket legkésőbb a program/esemény/konzultáció/szolgáltatás megkezdése előtt 2 nappal értesíteni és pótidőpontot biztosítani. Amennyiben ezen új időpontot Ügyfél nem fogadja el, vagy amennyiben Segítő nem tud pótidőpontot biztosítani, úgy Ügyfél részére a Szolgáltatás díja teljes egészében visszajár. Az elmaradt eseményekkel kapcsolatos felelősség és kártérítési kötelezettség kizárólag Segítőt terheli.
 2. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Segítőnek nem felróható okból (vis maior) a nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket, amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. Segítő a fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről köteles Ügyfelet haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

 

VIII. Záró rendelkezések

 1. Üzemeltető és Segítő felelősséget vállalnak azért, hogy az érintett munkavállalói, tagjai, alvállalkozói, megbízottjai és egyéb partnerei a jelen pontban megfogalmazott titoktartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítik. Partner és Üzemeltető minősített adatként, titoktartási kötelezettséggel kezeli Ügyfelek adatait és minden, az Ügyfelek által megosztott információt.
 2. A Weboldal elnevezése, kialakítása, megjelenése, a benne található adatbázis, azaz a Weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem, valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezések hatálya alatt áll.
 3. A Weboldalhoz kapcsolódó, azt kiegészítő facebookoldal, applikáció stb. szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 5. Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodásból eredő valamennyi vitát megkísérlik peren kívüli egyezséggel, elsősorban békés egyeztetéssel, másodsorban mediációval, harmadsorban békéltető testület segítségével rendezni, ennek sikertelensége esetén Felek kikötik hatáskörtől függően a XVI. Kerületi Bíróság, vagy a PKKB kizárólagos illetékességét.

 

1. sz. melléklet

Használati útmutató

Bejelentkezés és regisztráció

A Weboldalra bejelentkezni a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval lehetséges. Regisztráció során az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: vezetéknév, keresztnév, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó. Lehetőség van külön szállítási cím, illetve ezektől eltérő számlázási cím megadására.

A regisztrációhoz és vásárláshoz az Ügyfélnek el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et (a továbbiakban ÁSZF, vagy „Feltételek”), a Jogi Nyilatkozatot és az Adatkezelési Nyilatkozatot, valamint hozzá kell járulnia megadott adatainak a hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez (esetleg megadni, hogy elmúlt 18 és cselekvőképességében nem korlátozott).

Az adatszolgáltatásról és a megadott adatok kezeléséről (ideértve a direkt marketing üzenetek küldését is) az Adatkezelési nyilatkozatban lehet bővebben olvasni. A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációt a Üzemeltető elfogadja. Ügyfél bármikor jogosult írásban kérelmezni regisztrációjának törlését.

A Weboldal egyes részei során ún. “cookie”-k kerülnek felhasználásra, melyek az Ügyfél adatfeljegyzése és a Üzemeltető azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése érdekében a Üzemeltető hardverének merevlemezén kerülnek tárolásra. Az Ügyfél beállíthatja böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, amennyiben valaki cookie-t kíván részére küldeni, azonban az Ügyfél határozhatja meg, hogy azt el kívánja-e fogadni vagy nem. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes honlapelemek működése körében akadály merülhet fel.

 

Termék kosárba helyezése

A kiválasztott Szolgáltatást (pld. egyéni vagy csoportos konzultáció, foglalkozás), Terméket (pl. konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat, egyéb elektronikus tartalmakat) kosárba tenni a ”Kosárba rakom” gombra történő kattintással lehetséges. Lekattintás után az aktuális termék vagy szolgáltatás a kosárba kerül, majd megjelenik a „Kosárba helyezve” felirat. Több termék vagy szolgáltatás kosárba történő behelyezésére is van lehetőség. A  kosár tartalma módosítható és törölhető. Ügyfél fizetési szándékát a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja. A Weboldalon regisztrált és/vagy visszatérő Ügyfelek részére bejelentkezést követően a rendszer automatikusan kitölti a „Számlázási adatok”-at.

Az online fizetéshez kapcsolódó tranzakciós díjak valamint az online számlázással kapcsolatos költségek nem Ügyfelet terhelik. Online fizetés a SimplePay-en, számlázás pedig a számlázz.hu rendszereken keresztül történik. Üzemeltető a vásárlást megerősítő automatikus e-mail üzenetet küld Ügyfél által megadott e-mail címre, mely e-mail cím hibás megadásából fakadó károkért a felelősség Ügyfelet terheli.

A szerződéskötéshez szükséges technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Ügyfeleinknek. A folyamatot az Ügyfél a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Üzemeltető által történő visszaigazolása megtörténik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor megszakítható. A fizetést követően az e-számla automatikusan elkészül és e-mailben elküldésre kerül Ügyfél részére. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Üzemeltető nem vállal felelősséget.

0